Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Χρηματοδότηση

Δωρεάν αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας για το ποσό του δανείου και το επιτόκιο που μπορούμε να επιτύχουμε.

KAZAKOS Real Estate

Θέλετε να αγοράσετε ή να χτίσετε το σπίτι των ονείρων σας

Η KAZAKOS Real Estate σε συνεργασία με την IMS-FC είναι δίπλα σας σε μια πολλή σημαντική απόφαση όπως αυτή της λήψης στεγαστικού δανείου, για αυτό τον σκοπό σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες χρηματοδότης για την απόκτηση του ακινήτου που επιθυμείτε. Οι έμπειροι συνεργάτες μας ενεργώντας με γνώμονα το συμφέρον των πελατών μας είναι δίπλα σας σε κάθε στάδιο του στεγαστικού σας δανείου από την προέγκριση μέχρι την εκταμίευση. Σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να υποβάλετε την αίτηση σας και να παρακολουθούμε την εξέλιξη του, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες απαλλάσσοντας σας από χρονοβόρες γραφειοκρατικές ενέργειες.

KAZAKOS Real Estate

Το στεγαστικό δάνειο αποτελεί μία μορφή χρηματοδότησης από το τραπεζικό ίδρυμα με σκοπό την αγορά κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου, την ανέγερση, καθώς και την επισκευή του ακινήτου ή της επαγγελματικής στέγης. Η διάρκεια χρηματοδότησης ορίζεται από πέντε (5) έως σαράντα (40) έτη. Η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, επηρεάζεται από την ηλικία των ενεχομένων.

Τα δάνεια κατοικίας με σκοπό είτε ιδιόχρηση είτε την επένδυση αλλά και η χρηματοδότηση για την αγορά οικοπέδου, την ανέγερση κατοικίας, την προσθήκη ή την επισκευή ακινήτου είναι μόνο μερικά από τα προϊόντα που εντάσσονται στο στεγαστικό δάνειο.

Στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο. Προσφέρει επιτόκιο σταθερό για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, συνήθως δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο για το υπόλοιπο της διάρκειας.

Στεγαστικό δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο. Το επιτόκιο μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του δανείου με συνέπεια όταν τα επιτόκια αυξάνονται, οι τόκοι που καταβάλλετε να αυξάνονται και το αντίθετο συμβαίνει όταν τα επιτόκια μειώνονται οπότε και οι τόκοι σας θα είναι λιγότεροι.

Από τι εξαρτάται το ύψος του ποσού που μπορεί να χορηγηθεί από μια τράπεζα;


Εισόδημα

Από Εργασία, Ακίνητη περιουσία ή άλλες Πηγές εισοδήματος


Δανειακές Υποχρεώσεις

Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά, Πιστωτικές Κάρτες


Πιστοληπτικό Προφίλ

Συνέπεια των δανειακών σας υποχρεώσεων


Καταθετική σχέση

Την τρέχουσα καταθετική σας σχέση με την τράπεζα

Από τι εξαρτάται το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου;


Τράπεζα

Το υπάρχον τραπεζικό και καταθετικό προφίλ


Προφίλ

Το πιστοληπτικό προφίλ


Εξασφάλιση

Τη δυνατότητα πρόσθετης εξασφάλισης (Cash Collateral)


Μισθοδοσία

Την τράπεζα μισθοδοσίας

Ποιο είναι το ποσοστό χρηματοδότησης για ένα στεγαστικό δάνειο;

Το ποσοστό χρηματοδότησης που δίνεται από τον τραπεζικό οργανισμό τις περισσότερες φορές ανταποκρίνεται στο 75% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Σε πολλές όμως περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό του δανείου και πιστοληπτικό σας προφίλ.

KAZAKOS Real Estate - Κοντά σας σε κάθε βήμα